Lasten muskari ja Suzuki-laulun opetus

Muskarista vahva pohja musiikki opinnoille

Musiikki naurattaa ja laulattaa jo vauvasta sekä antaa vahvan pohjan niin myöhemmälle soitto- kuin muullekin harrastukselle!

Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen luovuuden, musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen.

Myönteiset musiikilliset elämykset muodostavat pohjan hyvälle musiikkisuhteelle ja myöhemmille musiikkiopinnoille. Leikinomaisella toiminnalla edistetään lapsen ryhmässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Kokemuksia ja elämyksiä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voi sisältyä instrumenttiopintoihin valmentavaa opetusta sekä esim. Suzuki- tms. opetusta.

Laulu Suzuki

Laulusuzukimenetelmä on kansainvälisen Suzuki-yhdistyksen (ISAn) hyväksymä menetelmä. Se etenee opetustasoittain odotusajasta aikuisuuteen pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen ja nuoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Laulusuzukimenetelmä perustuu Suzuki-menetelmään. Laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella.

ILMOITTAUDU MUKAAN!